NEWSLETTER -10%

Regulamin

STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ONLINE

NINIEJSZE WARUNKI ONLINE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SIECI PRODUKTÓW NALEŻYCIE OPISANYCH I ZILUSTROWANYCH, JAK POKAZANO NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.RUBIKINI.COM (ZWANEJ DALEJ „PRODUKTEM/-AMI”).

W PRZYPADKU ZMIANY WARUNKÓW ONLINE, WARUNKI ONLINE OPUBLIKOWANE W WITRYNIE W MOMENCIE WYSŁANIA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA (ZWANE DALEJ „PROPOZYCJĄ ZAMÓWIENIA”) BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO ZAKUPU DOKONANEGO PRZEZ NABYWCĘ PRODUKTÓW (DALEJ: „ KLIENT”). MOŻLIWE JEST ZWERYFIKOWANIE WCZEŚNIEJSZYCH WERSJI WARUNKÓW ONLINE W ODPOWIEDNIEJ SEKCJI WITRYNY, KTÓRA BĘDZIE DOSTĘPNA DO ZAPISANIA I WYDRUKOWANIA.

KLIENT JEST PROSZONY O ZAPOZNANIE SIĘ I ZAAKCEPTOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ONLINE PRZED ZŁOŻENIEM PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA. ZŁOŻENIE PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA OZNACZA PEŁNĄ ZNAJOMOŚĆ I WYRAŹNĄ AKCEPTACJĘ ZARÓWNO NINIEJSZYCH WARUNKÓW ONLINE, JAK I TEGO, CO WSKAZANO W PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA.

1. PRZEDMIOTÓW

1.1 SPRZEDAWCĄ PRODUKTÓW (DALEJ „SPRZEDAWCA”) JEST RUBIKINI PAULA RUBIN, NIP: 7292668664, REGON: 380178746, UL. ROMANA 43, 93-370 ŁÓDŹ

1.2 NINIEJSZE WARUNKI ONLINE REGULUJĄ ZAKUP PRODUKTÓW NA STRONIE WWW.INTIMISSIMI.COM (ZWANEJ DALEJ „WITRYNĄ”) I NIE REGULUJĄ JEDNAK SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEZ STRONY INNE NIŻ SPRZEDAWCA, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBECNE NA STRONIE ZA POŚREDNICTWEM LINKÓW , BANERY LUB INNE LINKI HIPERTEKSTOWE. SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTAWĘ TOWARÓW I USŁUG PRZEZ OSOBY TRZECIE.

1.3 KLIENT ZOSTANIE ZIDENTYFIKOWANY NA PODSTAWIE DANYCH, KTÓRE PODAŁ W PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA. ZABRONIONE JEST PODAWANIE NIEPRAWDZIWYCH I/LUB WYMYŚLONYCH DANYCH: SPRZEDAWCA JEST ZWOLNIONY Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM ZAKRESIE.

1.4 OFERTY PRODUKTÓW W SERWISIE SKIEROWANE SĄ DO KLIENTÓW PEŁNOLETNICH. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, GWARANTUJESZ, ŻE MASZ UKOŃCZONE 18 LAT I POSIADASZ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZAWIERANIA WIĄŻĄCYCH UMÓW.

2. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

2.1 INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH ONLINE ORAZ DANE ZAWARTE W SERWISIE NIE STANOWIĄ OFERTY PUBLICZNEJ, LECZ ZWYKŁE ZAPROSZENIE DO SFORMUŁOWANIA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA. PO PRZESŁANIU OFERTY ZAMÓWIENIA, KLIENT OTRZYMA E-MAILEM POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA (DALEJ „POTWIERDZENIE OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA”). TA WIADOMOŚĆ E-MAIL NIE PROWADZI DO AKCEPTACJI PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA, KTÓRA JEST UWAŻANA ZA ZAAKCEPTOWANĄ TYLKO WTEDY, GDY KLIENT OTRZYMA KOLEJNĄ WIADOMOŚĆ E-MAIL Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA I WYSŁANIA PRODUKTÓW (DALEJ „POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI”).
TYM SAMYM UMOWA POMIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ NIE ISTNIEJE, DOPÓKI PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA NIE ZOSTANIE WYRAŹNIE ZAAKCEPTOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ POPRZEZ PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA WYSYŁKI.
UMOWA KUPNA ONLINE (ZWANA DALEJ „UMOWĄ”) BĘDZIE ZATEM UWAŻANA ZA ZREALIZOWANĄ TYLKO WTEDY, GDY KLIENT OTRZYMA POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI („DATA ZAWARCIA UMOWY”): OD TEGO MOMENTU PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA BĘDZIE PO PROSTU OKREŚLANA JAKO „ZAMÓWIENIE”.

2.2 PRZED PRZESŁANIEM OFERTY ZAMÓWIENIA KLIENT ZOSTANIE POPROSZONY O POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ I ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW ONLINE, W TYM KLAUZUL OKREŚLAJĄCYCH WARUNKI NIEKORZYSTNE DLA KLIENTA (NP. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYJĄTKI OD JURYSDYKCJA ORGANU SĄDOWEGO ITP.).

2.3 PO ZAWARCIU UMOWY KLIENT OTRZYMA E-MAILEM POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI, ZAWIERAJĄCE ODNIESIENIE DO WARUNKÓW ONLINE, PRZECZYTANYCH I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ KLIENTA W MOMENCIE PRZESŁANIA PRZEZ KLIENTA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA ORAZ PODSUMOWANIEM ZAMÓWIENIA.

2.4 SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAŻĄDANIA DALSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB TELEFONICZNIE PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA WYSYŁKI.

2.5 SPRZEDAJĄCY MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z REALIZACJI PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE NIE DAJĄ WYSTARCZAJĄCYCH GWARANCJI WYPŁACALNOŚCI LUB SĄ NIEKOMPLETNE LUB NIEPRAWIDŁOWE, LUB W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW. W TAKICH PRZYPADKACH, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 (TRZYDZIEŚCI) DNI ROBOCZYCH OD DNIA WYSŁANIA PRZEZ KLIENTA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA, POINFORMUJEMY KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ O PRZYCZYNACH NIEMOŻNOŚCI REALIZACJI UMOWY I NIE ZŁOŻENIU PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA. W TAKICH PRZYPADKACH KWOTA WSTRZYMANA PRZY WYBRANEJ METODZIE PŁATNOŚCI ZOSTANIE ZWOLNIONA.

2.6 SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ ZAMÓWIONE PRODUKTY W MOŻLIWIE NAJKRÓTSZYM CZASIE (Z UWZGLĘDNIENIEM WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU WYSYŁKI), A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 (TRZYDZIEŚCI) DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

2.7 SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODRZUCENIA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ KLIENTA, Z KTÓRYM TOCZY SIĘ SPÓR SĄDOWY I/LUB SPÓR DOTYCZĄCY POPRZEDNIEGO ZAMÓWIENIA LUB JUŻ MIAŁ MIEJSCE. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZYSTKICH PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH SPRZEDAWCA UZNA KLIENTA ZA NIEODPOWIEDNIEGO, W TYM NA PRZYKŁAD WCZEŚNIEJSZEGO NARUSZENIA WARUNKÓW ONLINE, PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO POWODU, W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY KLIENT BYŁ ZAMIESZANY W OSZUKAŃCZĄ DZIAŁALNOŚĆ JAKIEJKOLWIEK UPRZEJMY.

2.8 CHOCIAŻ SPRZEDAJĄCY STALE PODEJMUJE DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE ​​ZDJĘCIA PREZENTOWANE W WITRYNIE SĄ WIERNYM ODWZOROWANIEM PRODUKTÓW, W TYM PRZYJMUJE WSZELKIE MOŻLIWE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W CELU ZMINIMALIZOWANIA NIEDOKŁADNOŚCI, PEWNE RÓŻNICE SĄ ZAWSZE MOŻLIWE ZE WZGLĘDU NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I CECHY ROZDZIELCZOŚCI KOLORÓW UŻYWANY KOMPUTER. W ZWIĄZKU Z TYM SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEADEKWATNOŚĆ GRAFICZNYCH PRZEDSTAWIEŃ PRODUKTÓW PREZENTOWANYCH NA STRONIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZYCZYN TECHNICZNYCH, PONIEWAŻ TAKIE PRZEDSTAWIENIA MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ILUSTRACYJNY.

3. SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW SPERSONALIZOWANYCH

3.1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW (ZWANYCH DALEJ „PRODUKTAMI SPERSONALIZOWANYMI”) PRZEZ DODANIE DO NICH SŁOWA, SYMBOLU, CYFRY LUB ZDANIA (DALEJ „TEKST”).
TEKST NIGDY NIE MOŻE BYĆ OBRAŹLIWY, PORNOGRAFICZNY, ZNIESŁAWIAJĄCY, BLUŹNIERCZY, RASISTOWSKI, DYSKRYMINUJĄCY, NIE MOŻE ZAWIERAĆ GRÓŹB I PODŻEGANIA DO PRZEMOCY, NIE MOŻE ZAWIERAĆ IMION LUB PSEUDONIMÓW ZNANYCH OSOBISTOŚCI ANI OGÓLNIE NARUSZAĆ PRAW OSÓB TRZECICH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE OSÓB TRZECICH.
W KAŻDYM PRZYPADKU SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODRZUCENIA DOWOLNEGO TEKSTU NARUSZAJĄCEGO POWYŻSZE ORAZ, OGÓLNIE, KAŻDEGO TEKSTU, KTÓRY PRZEKAZUJE WIADOMOŚĆ UZNANĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZA NIEODPOWIEDNIĄ, Z DOWOLNEGO POWODU I BEZ PODANIA PRZYCZYNY KLIENTOWI.
DECYZJA SPRZEDAWCY O ODRZUCENIU TEKSTU ZAPROPONOWANEGO PRZEZ KLIENTA BĘDZIE SKUTKOWAĆ ANULOWANIEM OFERTY ZAMÓWIENIA.
SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKTY SPERSONALIZOWANE, KLIENT:
– OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE TEKST ŻĄDANY DLA PRODUKTU SPERSONALIZOWANEGO NIE MIEŚCI SIĘ W ŻADNYM Z ZABRONIONYCH PRZYPADKÓW;
– OŚWIADCZA, ŻE ​​BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻĄDANY TEKST;
– OŚWIADCZA, ŻE ​​ZWOLNI SPRZEDAWCĘ, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE I SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY SPRZEDAWCY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH KOSZTÓW, WYDATKÓW, SZKÓD I STRAT PONIESIONYCH PRZEZ NICH W WYNIKU UŻYCIA DOWOLNEGO TEKSTU UMIESZCZONEGO NA SPERSONALIZOWANYM PRODUKCIE;
– GWARANTUJE SPRZEDAJĄCEMU, JEGO PODMIOTOM POWIĄZANYM I SPÓŁKOM NALEŻĄCYM DO GRUPY SPRZEDAJĄCEGO NIEWYŁĄCZNE, NIEODWOŁALNE, NIEODPŁATNE PRAWO, W PEŁNI PRZENOSZONE NA OSOBY TRZECIE, DO UŻYWANIA I ODTWARZANIA TEKSTU WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA DLA PRODUKTÓW SPERSONALIZOWANYCH.

3.2 ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER PRODUKTÓW SPERSONALIZOWANYCH ORAZ FAKT, ŻE SĄ ONE WYKONANE SPECJALNIE DLA KLIENTA, NIE MOŻNA ICH ZWRÓCIĆ, ZWRÓCIĆ ANI WYMIENIĆ, W ZWIĄZKU Z CZYM PRAWO DO ODSTĄPIENIA JEST WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. DLATEGO ARTYKUŁ 7 NINIEJSZYCH WARUNKÓW ONLINE NIE MA ZASTOSOWANIA DO PRODUKTÓW SPERSONALIZOWANYCH.
GWARANCJA PRAWNA NA PRODUKTY NIEZGODNE, O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 8 PONIŻEJ, POZOSTAJE W PEŁNI OBOWIĄZUJĄ.

4. CENY SPRZEDAŻY

4.1 CENY PRODUKTÓW (DALEJ „CENA/Y”) I KOSZTY WYSYŁKI (DALEJ „KOSZTY WYSYŁKI”) SĄ CENAMI WSKAZANYMI W WITRYNIE ORAZ W MOMENCIE PRZESYŁANIA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA.
CENY I KOSZTY WYSYŁKI NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ZAWIERAJĄCE PODATKI, CŁA I WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI CELNYMI (CHYBA ŻE W PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA OKREŚLONO INACZEJ).

4.2 MIMO WSZELKICH STARAŃ NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ, ŻE W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SERWISIE OMYŁKOWO MOŻE ZOSTAĆ PODANA CENA INNA NIŻ CENA RZECZYWISTA. OBOWIĄZKIEM SPRZEDAJĄCEGO JEST SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI CEN PRZED WYSŁANIEM ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA WYSYŁKI. JEŻELI Z POWODU BŁĘDÓW TECHNICZNYCH, BŁĘDÓW MATERIAŁOWYCH LUB INNYCH NIEDOGODNOŚCI CENA WSKAZANA NA STRONIE BĘDZIE NIŻSZA NIŻ PRAWIDŁOWA CENA SPRZEDAŻY PRODUKTU, KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY W CELU SPRAWDZENIA, CZY CHCE KUPIĆ PRODUKT W PRAWIDŁOWEJ CENIE. W PRZYPADKU, GDY NIE CHCESZ KONTYNUOWAĆ ZAKUPU, PROPOZYCJA ZAMÓWIENIA ZOSTANIE ANULOWANA. JEŻELI CENA WSKAZANA W SERWISIE JEST WYŻSZA NIŻ PRAWIDŁOWA CENA SPRZEDAŻY PRODUKTU, ZOSTANIE NALICZONA NIŻSZA CENA.

5. SPOSÓB PŁATNOŚCI

5.1 PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ NA JEDEN ZE SPOSOBÓW WYMIENIONYCH W SEKCJI „METODA PŁATNOŚCI” W WITRYNIE.

5.2 AKCEPTOWANE SĄ GŁÓWNE KARTY KREDYTOWE I DEBETOWE. PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI DODATKOWYMI OPŁATAMI. KLIENT DOKONUJĄC PŁATNOŚCI POTWIERDZA, ŻE ​​JEST POSIADACZEM UŻYTEJ KARTY KREDYTOWEJ. W PRZYPADKU BRAKU TYCH WARUNKÓW, REALIZACJA PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA NIE BĘDZIE MOŻLIWA.
W CZASIE T

ZNAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY KREDYTOWEJ KLIENTA, ZARZĄDZANEJ BEZPOŚREDNIO PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, KTÓRA ADMINISTRUJE PŁATNOŚCIĄ. Z TEGO POWODU SPRZEDAJĄCY NIE BĘDZIE ZNAŁ TYCH DANYCH, ANI ICH NIE ZACHOWA, A SPRZEDAJĄCY BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP TYLKO DO CZĘŚCIOWYCH INFORMACJI, KTÓRE KLIENT ZDECYDUJE SIĘ ZACHOWAĆ (NP. RODZAJ KARTY KREDYTOWEJ, DATA WAŻNOŚCI DATA, POSIADACZ KARTY); INFORMACJE TE SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE DO IDENTYFIKACJI KARTY KREDYTOWEJ, ALE PRZYDATNE PRZY KOLEJNYCH ZAKUPACH KLIENTA.

DLATEGO W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEUCZCIWE UŻYCIE KART KREDYTOWYCH I DEBETOWYCH ORAZ KART PRZEDPŁACONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE.

5.3 WYBIERAJĄC METODĘ PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM, JEŚLI JEST TO DOZWOLONE, ZAMÓWIENIE NALEŻY OPŁACIĆ GOTÓWKĄ LUB PRZEKAZEM BANKOWYM BEZPOŚREDNIO U KURIERA, KTÓRY DOSTARCZY PRODUKTY.

6. DOSTAWA I WYSYŁKA

6.1 KAŻDA PRZESYŁKA ZAWIERA:
-ZAMÓWIONE PRODUKTY I WSZELKIE UPOMINKI;
-DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA WYMAGANA W KRAJU WYSYŁKI;
-MATERIAŁY INFORMACYJNE I MARKETINGOWE.

6.2 FAKTURA ZAKUPU DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA W WITRYNIE, JEŚLI KLIENT WYRAŹNIE ZAŻĄDA TEGO W PROPOZYCJI ZAMÓWIENIA W SEKCJI KLIENT LUB, W PRZYPADKU KLIENTA NIEZAREJESTROWANEGO, NA STRONIE ZAWIERAJĄCEJ SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA ORAZ W DOWOLNYM W PRZYPADKU, GDY BĘDZIE TO RÓWNIEŻ W POPRZEDNIM POWIADOMIENIU E-MAIL.

6.3 PRODUKTY ZOSTANĄ DOSTARCZONE PRZEZ KURIERA WSKAZANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ. W DOWOLNYM MOMENCIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z SEKCJĄ „WYSYŁKA” W WITRYNIE, ABY UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KOSZTÓW, TERMINÓW I METOD WYSYŁKI.
PRODUKTY MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
– DOSTAWA NA ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA;
– DOSTAWA DO PUNKTU SPRZEDAŻY DO ODBIORU PRZEZ KLIENTA;
– DOSTAWA DO PUNKTU ODBIORU WSKAZANEGO PRZEZ KLIENTA;

6.4 KLIENT OTRZYMA WIADOMOŚĆ E-MAIL ZAWIERAJĄCĄ INSTRUKCJĘ ODBIORU PO PRZYBYCIU PRODUKTÓW DO WYZNACZONEGO SKLEPU I OD TEGO MOMENTU BĘDZIE MIAŁ 10 (DZIESIĘĆ) DNI NA ODBIÓR PRODUKTÓW (OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM DELEGATA). W MOMENCIE ODBIORU NALEŻY:
– POKAZAĆ E-MAIL Z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI;
– PODPISZ FORMULARZ ODBIORU.
JEŻELI KLIENT JEST ZAREJESTROWANY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM, WYSTARCZY:
– PODANIE IMIENIA I NAZWISKA, OKAZANIE KARTY STAŁEGO KLIENTA LUB E-MAILA Z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI;
– PODPISZ FORMULARZ ODBIORU.
PO PRZYBYCIU PRODUKTÓW DO UZGODNIONEGO PUNKTU ODBIORU KLIENT ZOSTANIE O TYM POWIADOMIONY I BĘDZIE MÓGŁ ODEBRAĆ PRODUKTY ZGODNIE Z PROCEDURĄ STOSOWANĄ PRZEZ OPERATORA OBSŁUGUJĄCEGO USŁUGĘ.

6.5 NIEODEBRANIE PRODUKTÓW W TERMINIE WSKAZANYM POWYŻEJ ORAZ NIEODEBRANA DOSTAWA PRODUKTÓW WYSŁANYCH NA ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA, SKUTKOWAĆ BĘDZIE ANULOWANIEM ZAMÓWIENIA ORAZ ZWROTEM CAŁEJ WPŁACONEJ KWOTY, KTÓRA ZOSTANIE DOKONANE PRZY UŻYCIU TEJ SAMEJ METODY PŁATNOŚCI, KTÓREJ UŻYTO DO ZAKUPU. WSZELKIE KWOTY ZAPŁACONE ZA PRODUKTY SPERSONALIZOWANE (ART. 3) ORAZ ZA WYDATKI OKREŚLONE W UST. 7.4 NIE PODLEGA ZWROTOWI.

6.6 PO OTRZYMANIU PRODUKTÓW, KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWDZENIE INTEGRALNOŚCI I SPRAWDZENIE POD KĄTEM WIDOCZNYCH BEZPOŚREDNIO USZKODZEŃ OPAKOWANIA (NA PRZYKŁAD: MOKRE LUB USZKODZONE PUDEŁKO ITP.). W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI KLIENT BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO ICH NIEZWŁOCZNEGO ZASYGNALIZOWANIA, ZAPEWNIAJĄC ICH ZAUWAŻENIE PRZEZ KURIERA LUB HANDLOWCÓW (W PRZYPADKU ODBIORU W SKLEPIE) I ODMOWY DOSTAWY. W PRZECIWNYM RAZIE KLIENT TRACI PRAWO DO WYKONYWANIA SWOICH PRAW W TYM ZAKRESIE.

6.7 WITRYNA POSIADA FUNKCJE, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ KLIENTOWI DOSTĘP DO NIEJ I ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, NIEZALEŻNIE OD NARODOWOŚCI I/LUB POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO.
KLIENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO ODBIORU PRODUKTÓW POD WYBRANY PRZEZ SIEBIE ADRES DOSTAWY, POD WARUNKIEM, ŻE ADRES TEN ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE KRAJU ODPOWIADAJĄCEGO WITRYNIE, NA KTÓREJ ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE.
JAKO PRZYKŁAD: JEŚLI KLIENT FIZYCZNIE ZNAJDUJE SIĘ W KRAJU X I SKŁADA ZAMÓWIENIE NA STRONIE KRAJU Y, KLIENT MOŻE WYBRAĆ ODBIÓR PRODUKTÓW WYŁĄCZNIE NA ADRES W KRAJU Y. KAŻDA PRZESYŁKA W CELU DOSTARCZENIA PRODUKTÓW DO KRAJ X LUB INNY KRAJ WYBRANY PRZEZ KLIENTA NA JEGO WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOSZT.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

7.1 KLIENT MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ W SERWISIE, BEZ JAKIEJKOLWIEK KARY I BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWRACAJĄC SPRZEDAJĄCEMU CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW.
WITRYNA POSIADA FUNKCJE UMOŻLIWIAJĄCE KLIENTOM SKORZYSTANIE Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, NIEZALEŻNIE OD NARODOWOŚCI I POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO.
O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, W TERMINIE 15 (PIĘTNASTU) DNI, LICZĄC OD DNIA, W KTÓRYM KLIENT LUB OSOBA DELEGOWANA (INNA NIŻ KURIER) WSZEDŁ W POSIADANIE PRODUKTÓW.

W PRZYPADKU, GDY KLIENT ZŁOŻYŁ ZAMÓWIENIE ZAWIERAJĄCE WIĘCEJ NIŻ JEDEN PRODUKT, CHĘĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA MOŻE ZOSTAĆ ZGŁOSZONA W INNYM TERMINIE, W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 15 (PIĘTNAŚCIE) DNI.
PO POWIADOMIENIU O ZAMIARZE ODSTĄPIENIA KLIENT MA DODATKOWE 14 DNI NA ZWROT PRODUKTU W SPOSÓB OPISANY PONIŻEJ.

7.2 ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KLIENT MA NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI:
(A) ZWROT PRODUKTÓW KURIEREM
PRZED PRZEKAZANIEM KURIEROWI PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI KLIENT POWINIEN POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ:
– ZAREJESTROWANY KLIENT: MUSI UZYSKAĆ DOSTĘP DO SEKCJI „MOJE KONTO” NA STRONIE PO UWIERZYTELNIENIU ZA POMOCĄ NAZWY UŻYTKOWNIKA I HASŁA. W SEKCJI „MOJE ZAMÓWIENIA” ZNAJDUJE SIĘ LISTA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ LINK DO AKTYWACJI PROCEDURY ZWROTU. KLIKAJĄC W LINK, UZYSKASZ DOSTĘP DO FORMULARZA ZWROTU.
– KLIENT NIEZAREJESTROWANY: MUSI PRZEJŚĆ DO SEKCJI „STATUS ZAMÓWIENIA” I W E-MAILU POTWIERDZAJĄCYM ZAMÓWIENIE I WYSYŁKĘ WPISAĆ NUMER ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWISKO W INFORMACJACH ROZLICZENIOWYCH.
– ALTERNATYWNIE DO POWYŻSZEGO, KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ SPRZEDAWCY INNE WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, W KTÓRYM WYSZCZEGÓLNIA CHĘĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, RÓWNIEŻ POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM I, CZĘŚĆ B DEKRETU LEGISLACYJNEGO 206/2005 JAKO ZMIENIANE KAŻDORAZOWO, KTÓRE NALEŻY WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM LUB KURIEREM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU NA ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ODSTĄPIENIA.
W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI OD ZGŁOSZENIA PRZEZ KLIENTA CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KLIENT DOKONUJE ZWROTU PRODUKTÓW NA WARUNKACH UST. 7.3 PONIŻEJ.
(B) DO ZWROTU PRODUKTÓW SPRZEDAWCY W JEDNYM Z MARKOWYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY – JEŚLI ISTNIEJE – W KRAJU ODPOWIADAJĄCYM STRONIE INTERNETOWEJ, W KTÓREJ DOKONANO ZAKUPU
KLIENT NIE POSTĘPUJE ZGODNIE Z POWYŻSZĄ PROCEDURĄ, A ZWRACA TOWARY WYŁĄCZNIE WE WŁAŚCIWYM PUNKCIE SPRZEDAŻY.

7.3 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PODLEGA NASTĘPUJĄCYM WARUNKOM:
– W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI OD ZGŁOSZENIA PRZEZ KLIENTA CHĘCI SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST:
(1) WYSYŁA SPRZEDAWCY ODPOWIEDNIO ZAPAKOWANE PRODUKTY:
A) DOSTARCZA PRODUKTY DO JEDNEGO Z WYZNACZONYCH PUNKTÓW ODBIORU;
LUB
B) DOSTARCZA PRODUKTY WYBRANEMU PRZEZ KLIENTA KURIEROWI;
LUB
C) DOSTARCZA PRODUKTY DO WSKAZANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ KURIERA W KRAJU ODPOWIADAJĄCYM STRONIE, NA KTÓREJ ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE
(2) ZWRACA PRODUKTY DO JEDNEGO Z UCZESTNICZĄCYCH SKLEPÓW SIECIOWYCH W KRAJU ODPOWIADAJĄCYM WITRYNIE, NA KTÓREJ ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE I PRZEDSTAWIA:
A) E-MAIL AUTORYZACYJNY ZWROTU;
LUB
B) ZGŁOSZENIE NUMERU ZAMÓWIENIA;
LUB
C) JEŚLI KLIENT JEST ZAREJESTROWANY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM, WYSTARCZY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO LUB OKAZAĆ OTRZYMANĄ WCZEŚNIEJ KARTĘ LOJALNOŚCIOWĄ LUB E-MAIL POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I WYSYŁKI.

ZWROT PRODUKTÓW NIE BĘDZIE DOZWOLONY W SKLEPACH OUTLETOWYCH I SKLEPACH WOLNOCŁOWYCH.
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA KLIENT PONOSI KOSZTY ZWROTU ZWRACANYCH PRODUKTÓW (W TYM EWENTUALNE OPŁATY CELNE) TYLKO W PRZYPADKU, GDY ZOSTAŁO TO USTALONE PRZED ZAWARCIEM ZAMÓWIENIA.
– ZWRACANE PRODUKTY ZAKUPIONE W TYM SAMYM ZAMÓWIENIU MOGĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE NAWET W INNYM TERMINIE, W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI LICZĄC OD DNIA WEZWANIA KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

PRODUKTY ZWRÓCONE W RAMACH SKORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DALEJ „ZWRACANE PRODUKTY”) MUSZĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE W CAŁOŚCI, Z WYŁĄCZENIEM MOŻLIWOŚCI ZWROTU TYLKO NIEKTÓRYCH CZĘŚCI LUB KOMPONENTÓW TYCH PRODUKTÓW (NAWET W PRZYPADKU ZESTAWÓW);
– ZWRACANE PRODUKTY NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE, ZUŻYTE, PRANE, ZABRUDZONE LUB USZKODZONE ORAZ NIE MOGĄ NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA;
– ZWRACANE PRODUKTY MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE W TYCH SAMYCH WARUNKACH, W JAKICH JE OTRZYMAŁEŚ, WRAZ ZE WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI I ETYKIETAMI. NA PRZYKŁAD RAJSTOPY MUSZĄ ZOSTAĆ ZWRÓCONE W OPAKOWANIU, WRAZ Z KARTONEM I TAK DALEJ;
– W PRZYPADKU, GDY SPRZEDAWCA OFERUJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU OKREŚLONYCH PRODUKTÓW POPRZEZ SKORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH PROMOCJI (NP. 5×4, 3×2, KUP X, OTRZYMAJ Y ITP.), PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONANE PRZY ZWROCIE TYLKO NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW W PROMOCJI: W TAKIM PRZYPADKU ZWRÓCONA ZOSTANIE FAKTYCZNIE ZAPŁACONA CENA PRODUKTU WSKAZANA NA DOKUMENCIE HANDLOWYM/FAKTURZE ZAKUPU, Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW WYSYŁKI WYMIENIONYCH W PKT. 7.4 PONIŻEJ.

7.4 W PRZYPADKU SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, SPRZEDAWCA ZWRÓCI KLIENTOWI WSZELKIE PŁATNOŚCI DOKONANE ZA ZAKUP ZWRACANYCH PRODUKTÓW, Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH KOSZTÓW, KTÓRYMI, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ZOSTANIE OBCIĄŻONY KLIENT:
– DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z WYSYŁKĄ ZAMÓWIENIA (JEŚLI ZOSTAŁY JUŻ OPŁACONE PRZEZ KLIENTA W MOMENCIE DOKONYWANIA ZAKUPU), W PRZYPADKU WYBRANIA PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTAWY INNEGO NIŻ STANDARDOWY SPOSÓB DOSTAWY ZAPROPONOWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ. WSPOMNIANE DODATKOWE KOSZTY ZOSTANĄ ZWRÓCONE KLIENTOWI TYLKO W PRZYPADKU, GDY PRODUKTY ULEGNĄ USZKODZENIU PODCZAS TRANSPORTU LUB JEŚLI PRODUKTY SĄ WADLIWE;
– WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY PONIESIONE W ZAMÓWIENIU (NP. ZA POBRANIEM, KOSZT OPAKOWANIA PREZENTU ITP.);
– KOSZTY WYSYŁKI WYNIKAJĄCE Z WYBORU KLIENTA ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH W TYM SAMYM ZAMÓWIENIU DO SPRZEDAWCY, DOSTARCZAJĄC JE KURIEROWI W RÓŻNYM CZASIE. W TAKIM PRZYPADKU TYLKO PIERWSZA WYSYŁKA BĘDZIE BEZPŁATNA (POD WARUNKIEM, ŻE REALIZOWANA JEST METODAMI I KURIEREM ZAPEWNIONYMI PRZEZ SPRZEDAWCĘ). KOSZT I ORGANIZACJA KAŻDEJ KOLEJNEJ WYSYŁKI (NIEZALEŻNIE OD KURIERA I WYBRANEJ PRZEZ KLIENTA METODY) POZOSTAJE W GESTII KLIENTA;
– W PRZYPADKU, GDY PRODUKTY ZNAJDUJĄ SIĘ W INNYM KRAJU NIŻ KRAJ SERWISU, W KTÓRYM ZŁOŻONO ZAMÓWIENIE, KLIENT ZOSTANIE OBCIĄŻONY NASTĘPUJĄCYMI OPŁATAMI:
(I) ORGANIZACJI I KOSZTÓW WYSYŁKI NIEZBĘDNYCH DO WYSŁANIA PRODUKTÓW DO PUNKTU SPRZEDAŻY W KRAJU, W KTÓRYM ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE LUB NA INNY ADRES W TYM SAMYM KRAJU;
LUB JAKO ALTERNATYWA
(II) ORGANIZACJA I KOSZTY WYSYŁKI NIEZBĘDNE DO WYSŁANIA PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO DO SPRZEDAWCY NA ADRES
RUBIKINI PAULA RUBIN, NIP: 7292668664, REGON: 380178746, UL. ROMANA 43, 93-370 ŁÓDŹ

7.5 PO WYKONANIU PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZWROT W ŻĄDANY SPOSÓB, KLIENT OTRZYMA WIADOMOŚĆ E-MAIL Z POTWIERDZENIEM DOKONANIA ZWROTU (DALEJ „POTWIERDZENIE WPISU ZWROTU”). PO WERYFIKACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH PROCEDUR WYMAGANYCH W UST. 7, KORZYSTAJĄCYCH Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KLIENT OTRZYMA E-MAIL Z POTWIERDZENIEM DOKONANEGO ZWROTU (DALEJ „ZGODA NA ZWROT”).
SPRZEDAWCA ZWRÓCI KLIENTOWI KWOTĘ ZAPŁACONĄ ZA ZAKUP ZWRACANYCH PRODUKTÓW NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM SPRZEDAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O DECYZJI O SKORZYSTANIU Z PRAWA ODSTĄPIENIA, POD WARUNKIEM, ŻE SPRZEDAWCA OTRZYMAŁ JUŻ ZWROT TOWAR LUB DOWÓD, ŻE KLIENT DOSTARCZYŁ JUŻ TOWAR: DO TEGO MOMENTU SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ Z KWOTĄ DO ZWROTU.
SPRZEDAWCA DOKONA ZWROTU ZAPŁACONEJ CENY W TAKI SAM SPOSÓB PŁATNOŚCI, JAKIEGO UŻYŁ KLIENT, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY KLIENT POPROSIŁ O PŁYTĘ CD. KARTA ZWROTU, JEŚLI DOTYCZY. W PRZYPADKU, GDY KLIENT ZAPŁACIŁ POCZĄTKOWO KONTRASYGNATĄ PRZY ODBIORZE (JEŚLI JEST TO DOZWOLONE), ZAPŁACONA CENA ZOSTANIE ZWRÓCONA PRZELEWEM BANKOWYM LUB KARTĄ ZWROTNĄ.

7.6 W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PRZESTRZEGANIA PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W UST. 7, KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT PIENIĘDZY. W CIĄGU 10 DNI OD POINFORMOWANIA O BRAKU PRZYJĘCIA ZWROTU I ODPOWIEDNICH PRZYCZYNACH, ODPOWIADAJĄC NA TEN SAM E-MAIL, KLIENT MOŻE NA WŁASNY KOSZT WYBRAĆ ODBIÓR ZWRACANYCH PRODUKTÓW. W PRZECIWNYM RAZIE SPRZEDAWCA MOŻE ZGODNIE Z PRAWEM ZATRZYMAĆ ZWRACANE PRODUKTY, OPRÓCZ KWOTY JUŻ ZAPŁACONEJ ZA ZAKUP.

7.7 PRODUKTY SPERSONALIZOWANE SĄ WYŁĄCZONE Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

8. GWARANCJA PRAWNA NA NIEZGODNE PRODUKTY

8.1 SPRZEDAWCA ODPOWIADA ZA WADY PRODUKTU I NIEZGODNOŚCI Z ZAMÓWIENIEM, ISTNIEJĄCE PRZY DOSTAWIE.

8.2 OKRES GWARANCJI WYNOSI 2 (DWA) LATA OD MOMENTU DOSTARCZENIA TOWARU. NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI:
A) WADA WYSTĄPI PRZED UPŁYWEM 2 (DWÓCH) LAT OD DNIA WYDANIA PRODUKTÓW;
B) KLIENT ZŁOŻY SPRZEDAWCY FORMALNĄ REKLAMACJĘ DOTYCZĄCĄ WAD W TERMINIE MAKSYMALNIE 2 (DWÓCH) MIESIĘCY OD DNIA, W KTÓRYM WADA ZOSTAŁA PO RAZ PIERWSZY WYKRYTA, CHYBA ŻE JEST TO SPRZECZNE Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI KRAJU ZWYCZAJOWEGO KLIENTA REZYDENCJA;
C) KLIENT PRZEDSTAWI DOKUMENT HANDLOWY/FAKTURĘ ZAKUPU LUB W PRZYPADKU ZAKUPU JAKO KLIENT LOJALNOŚCIOWY WYSTARCZY OKAZANIE KARTY STAŁEGO KLIENTA LUB PODANIE IMIENIA I NAZWISKA.

8.3 W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO NIEZGODNOŚCI ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW, KLIENT BĘDZIE MIAŁ PRAWO DO UZYSKANIA BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWROTU KWOTY ZAPŁACONEJ ZA ZAKUP PRODUKTÓW.

8.4 WSZELKIE KOSZTY ZWROTU PRODUKTÓW UZNANYCH ZA WADLIWE PONOSI SPRZEDAJĄCY.

9. KONTAKTY

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:
RUBIKINI PAULA RUBIN, NIP: 7292668664, REGON: 380178746, UL. ROMANA 43, 93-370 ŁÓDŹ

10. PRYWATNOŚĆ

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANĄ NA STRONIE, ABY UZYSKAĆ WSZELKIE INFORMACJE O TYM, JAK ZARZĄDZAMY TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI.

11. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I JURYSDYKCJA

11.1 NINIEJSZE WARUNKI ONLINE PODLEGAJĄ PRAWU WŁOSKIEMU I BĘDĄ INTERPRETOWANE NA PODSTAWIE, BEZ USZCZERBKU DLA INNYCH NADRZĘDNYCH OBOWIĄZKOWYCH ZASAD KRAJU ZWYKŁEGO POBYTU KLIENTA. W ZWIĄZKU Z TYM INTERPRETACJA, WYKONANIE I WYPOWIEDZENIE WARUNKÓW INTERNETOWYCH PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE PRAWU WŁOSKIEMU (BEZ USZCZERBKU DLA JAKIEJKOLWIEK INNEJ DOMINUJĄCEJ ZASADY KRAJU ZWYKŁEGO POBYTU KLIENTA), A WSZELKIE SPORY NIEODŁĄCZNE I/LUB WYNIKOWE BĘDĄ ROZSTRZYGANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WŁOSKI ORGAN SĄDOWY, JAK OKREŚLONO PONIŻEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGANE BĘDĄ PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB ZAMIESZKANIA KLIENTA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA LUB WEDŁUG WYBORU KLIENTA W PRZYPADKU DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ SĄD W WERONIE. W PRZYPADKU PODJĘCIA PRZEZ KLIENTA CZYNNOŚCI W RAMACH WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, HANDLOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ LUB ZAWODOWEJ, STRONY ZGODNIE USTANAWIAJĄ WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ SĄDU W WERONIE.

11.2 PLATFORMA INTERNETOWA DO ALTERNATYWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR).
BIORĄC POD UWAGĘ, ŻE SPRZEDAJĄCY JEST ZAWSZE DOSTĘPNY W CELU POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA POWSTAŁYCH SPORÓW, POPRZEZ KONTAKTY WSKAZANE W POPRZEDNICH PUNKTACH, INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 14 ROZPORZĄDZENIA UE NR. 524/2013 ORAZ UCHWAŁY W SPRAWIE ODR ZGODNIE Z AKTEM USTAWY NR. 500/2015 OBOWIĄZUJĄCA OD 15 LUTEGO 2016 R. ZOSTAŁA POWOŁANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ PLATFORMA INTERNETOWA DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW ODR („ONLINE DISORDER RESOLUTION”) ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM TOWARÓW W INTERNECIE DOSTĘPNA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM: HTTPS://WEBGATE .EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME.CHOOSELANGUAGE. ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ODR MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z LISTĄ ORGANÓW ODR, ZNALEŹĆ LINK DO KAŻDEGO Z NICH I ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ONLINE. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PLATFORMY MOŻNA ZNALEŹĆ POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM: HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/?EVENT=MAIN.ABOUT.SHOW

12. MODYFIKACJE I AKTUALIZACJE

NINIEJSZE WARUNKI OFFLINE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE. KLIENT BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW ONLINE OBOWIĄZUJĄCYCH W MOMENCIE ZAKUPU. NOWE WERSJE WARUNKÓW ONLINE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA PUBLIKACJI W SERWISIE ORAZ W ODNIESIENIU DO ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH PO TEJ DACIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WERYFIKACJI WSZELKICH POPRZEDNICH WERSJI WARUNKÓW ONLINE W ODPOWIEDNIEJ SEKCJI SERWISU.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta
Język